Metodika výuky dětí

ENGLISH FOR KIDS

Teaching with Joy!

METODIKA VÝUKY DĚTÍ

CÍL VÝUKY

O CO JDE PŘEDEVŠÍM

Při výuce anglického jazyka u dětí jakéhokoliv věku je nejdůležitější nezabít jejich přirozenou touhu objevovat a učit se novému a zároveň jejich zanícenost podpořit správně volenou metodikou výuky.


Nejde přece o to, abychom měli doma plynně mluvícího druháčka. Jde o to, aby děti samy toužily učit se a uměly jazyk ve svém prostředí přirozeně používat.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE METODIKY

SCHOPNOST POROZUMĚT

Podle mnohých studií jsou děti schopny porozumět základním významům svého mateřského jazyka už dávno před tím, než jsou samy schopné samostatného projevu. Z tohoto principu vychází i výuka cizí řeči u dětí zejména v předškolním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by byly samy schopné jej v tomto jazyce formulovat. Pomocí mimiky, gestiky či obrázků chápou děti smysl celých pokynů či výroků. Dochází tak k přirozenému osvojování cizí řeči, jak je tomu v mateřském jazyce.

STŘÍDÁNÍ ČINNOSTÍ

Děti se při činnostech soustředí zpravidla pouze několik minut. K udržení jejich pozornosti je proto velice důležité tyto činnosti střídat. Pohádky, kde jsou děti klidnější a více poslouchají či doplňují pouze pár slov jsou obměněny za písničky, kdy se děti plně pohybově i hudebně zapojí apod.


INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A PODPORA

Malé skupinky, ve kterých děti učím, mi umožňují individuálně se věnovat každému dítěti. Je velice důležité, aby dítě získalo ve svém snažení pocit jistoty. Nečekám od svým malých studentů, že vše zvládnou hned, už samotné snažení či reakce na pokyn v cizím jazyce je úspěch a děti za ně chválím. Získají tak pocit jistoty a podpory ve svém snažení.

ŽIVÉ UČENÍ

Výuka cizího jazyka u dětí nemůže připomínat klasickou výuku v lavicích a strohým cvičením se slovy. Pro děti je mnohem zábavnější učení cizího jazyka formou her, pohádek, písniček či scének. Zapojením se do těchto pohybových a hudebních aktivit dochází k přirozenějšímu a efektivnějšímu osvojování základů cizího jazyka.


POUŽÍVÁNÍ MATEŘSKÉHO JAZYKA

Během výuky používám buď důsledně jen cílový jazyk, nebo účelně využívám i mateřský jazyk, a to zejména u dětí v předškolním věku. Použitím mateřského jazyka během výuky umožním dětem, aby vyjádřily to, co ještě v cílovém jazyce vyjádřit neumí. Díky tomu také zvýším jejich sebejistotu a ony se začnou častěji a jistěji vyjadřovat v cizím jazyce.


A pokud děti při komunikaci v cizím jazyce doplněné mimikou či gesty tápou, co mají udělat, užitím mateřského jazyka jim při zadávání instrukcí pomohu.


Zároveň ale při komunikaci v cizím i mateřském jazyce dbám na to, aby určité činnosti (např. písničky či říkanky) či určité časové období probíhaly komunikace pouze v cizím jazyce.

ROLE RODIČŮ PŘI UČENÍ CIZÍHO JAZYKA

Pokud chcete své děti v učení cizího jazyka podpořit, můžete tak učinit pomocí řady pomůcek, které najdete na mém blogu. Jedná se o různé kartičky či malé knížky, které jsem pro děti vytvořila. Některé stačí pouze vytisknout, jiné si můžete spolu dotvořit sami.


Dejte svým dětem pocit, že je v učení cizího jazyka podporujete. Pochvalte je za sebemenší pokus o vyjádření se v cizím jazyce a nekárejte je za chyby či zapomenuté slovíčko. Každý děláme chyby. Učení je proces, a proto je při výuce dětí nejdůležitější je v tomto procesu aktivně podporovat.

LEKCE S NEJMENŠÍMI DĚTMI (4-6 LET)

Copyright @ All Rights Reserved