STANAG 6001

STANAG 6001

Join Me!

S RADOSTÍ NA...

STANAG 6001

Prostřednictvím dosaženého stupně jazykové zkoušky podle STANAG 6001 je hodnoceno ovládání daného jazyka zaměstnanci v armádách členských států NATO.


U zkoušky STANAG 6001 se testují tyto dovednosti a znalosti: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, projev písemný a ústní projev. Každé z testovaných dovedností je přidělen tzv. Standardized Language Profile – SLP. Nejnižší je SLP 0, dále pak SLP 0+ a 1, nejvyšší pak SLP 5.Přehled jednotlivých znalostí a dovedností, které student na dané úrovni ovládá nebo by měl ovládat naleznete níže:

Z důvodů specifické povahy zkoušky podle STANAG 6001 neexistuje žádný přesný převodník mezi těmito testy a evropskou stupnicí Společného evropského referenčního rámce (SERR) či jinými úrovněmi mezinárodních zkoušek. S určitou mírou zjednodušení můžete v níže  uvedené tabulce nalézt přibližné srovnání mezi jednotlivými úrovněmi STANAG 6001 a jinými zkouškami.
Formát zkoušky STANAG 6001 se dle jednotlivých úrovní částečně liší. Podrobnější popis formátu zkoušek na zkoušených úrovních naleznete níže (Zdroj: Univerzita obrany: Centrum jazykového vzdělávání).

Rádi byste si zkusili nějaké testy STANAG 6001 z anglického jazyka, ale nemůžeme žádné najít? Nevadí, já jsem jich pár pro Vás našla. Testy STANAG 6001 z anglického jazyka naleznete na mém blogu. U všech testů je zřetelně uvedeno, o které konkrétní dovednosti se jedná a také pro které úrovně STANAG 6001 jsou navrženy. A nezapomněla jsem tam také přidat klíč, abyste si mohli hned zkontrolovat Vaši úspěšnost. Hodně štěstí!

Nepodařily se Vám testy, jak byste čekali? Nebo se chystáte na zkoušku STANAG 6001? Přihlaste se podle zvolené úrovně zkoušky do jednoho z níže uvedených kurzů, kde Vás na ni dobře připravím. 

Get Started!

KURZY STANAG 6001

STANAG 6001 level 1: Vojenská angličtina - intenzivní příprava na zkoušku


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro zaměstnance Armády České republiky, kteří se chystají přihlásit se ke zkoušce STANAG 6001 úroveň 1 a chtějí se na ni velmi dobře připravit.


Zaměření kurzu:

 • během výuky se aktivně věnuji nácviku všech dovedností, tj. poslechu, mluvení, čtení i psaní.
 • při nácviku poslechu kladu důraz nejen na porozumění nahrávek ale také na jejich analýzu; budeme si nacvičovat efektivní postup, jak co nejlépe zachytit klíčová slova v nahrávce a snadno tak přiřadit správnou odpověď.
 • při nácviku mluvení se věnuji rozšíření slovní zásoby na požadovaná témata,osvojení si zásad tvorby souvětí a plynulé konverzace, včetně odborné prezentace svého pracovního zařazení. Součástí každé hodiny budou nácviky role-plays, které se objevují u zkoušky. Po každém nácviku ode mě studenti feedback, na čem ještě zapracovat a jak.
 • nácvik pasivních dovedností, tj. psaní a čtení je rozdělen na práci přímo v hodinách a na domácí úkoly. Studenti pravidelně dostávají zadání na písemné zpracování určitých témat jako homework (kratších slohových útvarů) a po odevzdání k nim ode mě obdrží feedback. Přímo ve výuce se zabývám charakteristikou jednotlivých slohových útvarů a jejich specifiky. Je poté na studentech, aby je aplikovali doma při psaní domácích úkolů.
 • i při nácviku čtení studenti dostávají řadu domácích úkolů ve formě článků s kontrolními otázkami či doplňovačkami, kde je kladem důraz na porozumění celku. Efektivní postup jak uspět při čtení si studenti osvojí přímo ve výuce.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.

Tento semestr probíhá výuka ve skupinové i v individuální formě.

Výuka probíhá každé pondělí 16:30-18:30 ve 2 blocích s krátkým coffee break

po 60ti minutách.


Místo výuky:

Slavkov u Brna


Počet lekcí:

36 lekcí v délce 60 min.

Výuka probíhá 1 x týdně v délce 120 min.


Cena kurzu:

7 560,-

Možnost  úhrady kurzovného z finančních prostředků FKSP.

Max. 5 studentů

Spousta času ke konverzaci pro každého

Novinka!

Možnost distanční přípravy na zkoušku

STANAG 6001 level 2: Vojenská angličtina - intenzivní příprava na zkoušku


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro zaměstnance Armády České republiky, kteří se chystají přihlásit se ke zkoušce STANAG 6001 úroveň 2 a chtějí se na ni skvěle připravit.


Zaměření kurzu:

 • během výuky se aktivně věnuji nácviku všech dovedností, tj. poslechu, mluvení, čtení i psaní.
 • při nácviku poslechu kladu důraz nejen na porozumění nahrávek ale také na jejich analýzu; nacvičujeme si efektivní postup, jak co nejlépe zachytit klíčová slova v nahrávce a snadno tak přiřadit správnou odpověď.
 • při nácviku mluvení se věnuji rozšíření slovní zásoby, včetně specifik vojenské terminologie, osvojení si zásad tvorby souvětí a plynulé konverzace, včetně odborné prezentace svého pracovního zařazení. Součástí každé hodiny budou nácviky role-plays či IGT, které se objevují u zkoušky. Po každém nácviku ode mě studenti obdrží feedback, na čem zapracovat a jak. V těchto situacích bude kladen důraz na aktivní používání správných gramatických jevů či slovní zásobu očekávanou u úrovně 2.
 • nácvik pasivních dovedností, tj. psaní a čtení je rozdělen na práci přímo v hodinách a na domácí úkoly. Studenti pravidelně dostávají zadání na písemné zpracování určitých témat jako homework a po odevzdání k nim ode mě obdrží feedback. Zpočátku to budou kratší slohové útvary (vzkaz, pozvánka, rezervace apod.), ale větší část kurzu studenti dostávají k vypracování delší  útvary (stížnost, report, dopis kamarádovi apod.).
 • Přímo ve výuce se zabýváme charakteristikou jednotlivých slohových útvarů a jejich specifiky. Je poté na studentech, aby je aplikovali doma při psaní domácích úkolů.
 • I při nácviku čtení dostávají studenti řadu domácích úkolů ve formě článků s kontrolními otázkami či doplňovačkami, kde je kladem důraz na porozumění celku. Efektivní postup jak uspět při čtení si studenti osvojí přímo ve výuce.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.

Výuka probíhá každé úterý 17:00-19:00 ve 2 blocích s krátkým coffee break

po 60ti minutách.


Místo výuky:

Vyškov


Počet lekcí:

38 lekcí v délce 60 min.

Výuka probíhá 1 x týdně v délce 120 min.


Cena kurzu:

7 900,-

Možnost  úhrady kurzovného z finančních prostředků FKSP.

Max. 5 studentů

Spousta času ke konverzaci pro každého

Novinka!

Možnost distanční přípravy na zkoušku

STANAG 6001 level 3: Vojenská angličtina - intenzivní příprava  na zkoušku


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro zaměstnance Armády České republiky, kteří se chystají přihlásit se ke zkoušce STANAG 6001 úroveň 3 a chtějí se na ni výborně připravit.


Zaměření kurzu:

 • během výuky se aktivně věnuji nácviku všech dovedností, tj. poslechu, mluvení, čtení i psaní.
 • při nácviku poslechu kladu důraz nejen na porozumění nahrávek ale také na jejich analýzu; nacvičujeme si efektivní postup, jak co nejlépe zachytit klíčová slova v nahrávce a snadno tak přiřadit správnou odpověď.  Nejvíce budeme trénovat multiple choice (která se objevuje u zkoušky), někdy také gap filling.
 • při nácviku mluvení se věnuji rozšíření slovní zásoby, včetně specifik vojenské terminologie,  včetně odborné prezentace svého pracovního zařazení. Kromě toho  budeme  snažit zažít si používání důležitých  gramtických jevů (např. conditionals, verbs/adjectives + gerund vs.  infinitive   + to...) při diskuzích na různá témata.  Hlavní část mluvení  bude ale věnována  nácviku debatních témat, tj.  up-to-date událostí z Evropy i ze světa a také běžnějších  témat jako např. ochrana životního prostředí, problémy ve společnosti, vzdělávání , zdravotnictví apod.
 • nácvik pasivních dovedností, tj. psaní a čtení je rozdělen na práci přímo v hodinách a na domácí úkoly. Studenti pravidelně dostávají zadání na písemné zpracování určitých témat jako homework. Několik HW bude pozornost věnována kratším slohových útvarům (stížnost, report apod.), většinu času se budeme učit jak napsat skvělou esej ;) Po odevzdání HW k nim ode mě studenti obdrží feedback.
 • Přímo ve výuce se zabýváme charakteristikou jednotlivých slohových útvarů a jejich specifiky. Je poté na studentech, aby je aplikovali doma při psaní domácích úkolů.
 • I při nácviku čtení dostávají studenti řadu domácích úkolů ve formě článků s kontrolními otázkami (většinou multiple choice)  či doplňovačkami, kde je kladem důraz na porozumění celku. Jedná se zejména o zajímavé články, úryvky z knih či podobné texty. Efektivní postup jak uspět při čtení si studenti osvojí přímo ve výuce.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.

Výuka probíhá tento semestr pouze na základě individuální domluvy.


Místo výuky:

Vyškov


Počet lekcí:

dle individuálních požadavků


Cena kurzu:

dle individuálních požadavků

Možnost  úhrady kurzovného z finančních prostředků FKSP.

Max. 5 studentů

Spousta času ke konverzaci pro každého

Novinka!

Možnost distanční přípravy na zkoušku

Copyright @ All Rights Reserved